Landbrugsloven

Landbrugsloven

Landbrugets Retsforhold II

Beskrivelse

Fakta

"Landbrugsloven" omhandler lov om landbrugsejendomme, der i 2010 undergik de mest omfattende ændringer siden 1967. Den er en lærebog til universiteter og andre højere læreanstalter samt til efter- og videreuddannelse.
Endvidere er bogen - som følge af et udførligt noteapparat og registre - anvendelig som opslagsværk for den, der i praksis arbejder med sagsbehandling og rådgivning vedrørende landbrugsloven og tilknyttede bestemmelser. Bogen er derfor særlig anvendelig for jordbrugskommissioner, advokater, landinspektører og landbrugskonsulenter.
Der gives en grundlæggende indføring i landbrugslovens komplekse regler samt i relevante bestemmelser i bl.a. planloven, naturbeskyttelsesloven, husdyrgodkendelsesloven, jordfordelingsloven, randzoneloven og lov om drift af landbrugsjorder.
 
Bogen behandler bl.a. følgende emner:     

 • Landbrugslovens historie og formål
 • Myndigheder, administration og dispensation
 • Ansøgninger og erklæringsskemaer
 • Begreberne landbrugsejendomme, landbrugsbedrift og jordløse husdyrbrug m.v.
 • Notering og ophævelse af landbrugspligt
 • Den upersonlige bopælspligt
 • Drift af landbrugsejendomme (driftsloven)
 • Personers, selskabers, fondes m.v. erhvervelse af landbrugsejendomme
 • Forpagtning af landbrugsejendomme
 • Omlægning af jorder mellem landbrugsejendomme
 • Oprettelse af nye landbrugsejendomme

 
Foruden stikordsregister indeholder bogen, domsregister og lovregister samt oversigter over landbrugslovens væsentligste regler. Endvidere er lovens tekst optrykt. Opslag i bogen er endvidere gjort lette, ved at teksten så vidt muligt følger lovtekstens opbygning med tydelig angivelse af lovhenvisninger i afsnitsoverskrifterne.
 
Bogen er ajourført indtil den 15. juni 2011.
 
Peter Mortensen er professor i formueret ved Københavns Universitet. Han har bl.a. skrevet fagbøger og artikler om landbrugsloven, om forpagtning af landbrugsjord og om ekspropriation.

Fås som
I alt

685,00 kr.

548,00 kr. ekskl. moms

Samme serie

Ingen produkter