Implementering af politik

Forfatternes udgangspunkt er, at iværksættelse og gennemførelse af lovgivning hverken er nogen teknisk, automatisk eller kedelig proces. I processen træffes der en række vigtige politiske beslut­ninger, som ofte omformer lovgivningen, så det produkt, der af­leveres til borgerne, afviger en del fra det forventede, og så lov­givningen ikke får de virkninger, der var tilsigtet.

Implementeringen af lovgivningen og dens resultater påvirkes af:

  • Hvordan lovgivningen er sat sammen med mål og midler.

  • De interesser der forfølges af myndigheder og organisationer, der deltager i implementeringen, og deres indbyrdes sammenspil.

  • Frontmedarbejdernes viden og holdninger, der gør dem til vigtige politiske beslutningstagere.

  • Den vanskelige ledelsesrolle i forhold til frontmedarbejderne.

  • Hvordan borgerne og virksomhederne reagerer på lovgivningen og dens implementering.

Dette er en i-bog, en digital udgave af den trykte bog, suppleret med digitale værktøjer som fx oplæsning, søge- og notefunktion. I-bogen kan læses på computer, tablet og smartphone overalt, hvor der er internetadgang.

Implementering af politik

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

ISBN:
9788741271200
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
10. september 2008
Sider:
240
Redaktør:
Marie Bruvik Heinskou

ANMELDELSER

Med sin indføring i politik-"aflevering" og offentlig forvaltning i forbindelse hermed en bog med appel til studerende ved universiteter, professionshøjskoler m.v., men andre interesserede, fx politikere og embedsmænd fra stat, region og kommune kan også læse med! En bog der signalerer og indfrier forventninger om faglig tyngde. Forfatternes, Søren C. Winter og Vibeke Lehmann Nielsen, tese er, at politikimplementering undertiden får et andet liv end oprindeligt tiltænkt af opdragsgiverne, idet implementørerne - "markarbejderne" - ofte besidder autonome værdier og/eller viden og holdninger, der påvirker det endelige facit i en anden retning end oprindeligt tilsigtet. Et interessant emne, der behandles indgående i bogens otte kapitler, hvori der undervejs også rettes fokus mod delemner som politikdesign, myndigheder og organisationers rolle, "markarbejdernes" rolle som beslutningstagere og afledte effekter af afstanden mellem beslutning og resultat. Søren C. Winter udgav i 1994 "Implementering og effektivitet", som nu afsløses af denne. Der er et vist overlap med en nu mere grundig teoretisk og empirisk tilgang til emnet. Til gengæld er problemstillinger vedrørende effektivitet og evaluering nedtonet. Anden litteratur om emnet, se fx Jens Peter Frølund Thomsens "Politik i det moderne samfund", 2008. En udgivelse, der med fokus på visse stræk af den politiske proces tilbyder sig med en grundig og minutiøs analyse af politiske beslutningers realisering og deres "outcome". Finn Windfeldt Hansen/DBC

 

Finn Windfeldt Hansen

DBC

20. oktober 2008

”Bogen handler om iværksættelse og gennemførelse af lovgivningen. Den er bygget op omkring den af Søren Winter udviklede ”integrerede implementeringsmodel”, der både fokuserer på implementering top-down fra lovgiver til forvaltning og på implementering bottom-up med fokus på markarbejdernes rolle i samspillene med ledelse og borgere.” (…) ”Bogen holder som helhed hvad forfatterne lover. Der er på en lang række punkter uddybende begrebsliggørelser og danske empiriske illustrationer, især fra SFI-publikationer. Bogen har en klar struktur, de nye kapitler passer fint i sammenhængen og virker kompletterende. Der er delkonklusioner til de fleste kapitler og forfatterne er prisværdigt sobre, når de konkluderer. Fx konkluderes det i det nye kapitel om borgere og virksomheders reaktioner, at en del af den offentlige politik og implementeringen af den ikke virker og nogen gange virker den oven i købet modsat det forventede (side 212).”

Gunnar Gjelstrup, lektor

KU, Institut for statskundskab

16. april 2010

”For 15 år siden udkom Søren Winters lærebog ”Implementering og effektivitet” som et led i lanceringen af bogserien vedrørende offentlig forvaltning i Danmark. Mange årgange af studerende på flere samfundsvidenskabelige uddannelser har siden stiftet bekendtskab med bogen, der er blevet genoptrykt mange gange. Nu er afløseren i boghandelen. Bogen har nu fået titlen ”Implementering af politik”. Bogen er ajourført teoretisk og empirisk.” (…) ”Bogen består af otte kapitler. I kapitel 1 aflives myten om den apolitiske forvaltning og bogens indhold præsenteres som placeret i grænseområdet mellem disciplinerne offentlig politik (public policy) og offentlig forvaltning (public administration). Herudover introduceres bogens procesperspektiv og den integrerede implementeringsmodel, der udgør den strukturelle analytiske ramme for de resterende kapitler, præsenteres. Den integrerede implementeringsmodel er Søren Winters bud på, hvordan de mest interessante implementeringsfaktorer, der diskuteres i den internationalt rige og varierende implementeringslitteratur, kan samles i en enkelt model.” (…) ”Den integrerede implementeringsmodel er en frugtbar model og bestemt inspirerende som afsæt for empiriske analyser. Modellen husker os på, at der oftest er mange faser i udformningen og implementeringen af politik. Den bygger på et konfliktperspektiv. Den understreger vigtigheden af at have samspillet mellem forskellige niveauer og aktører i fokus i implementeringsanalysen kan sætte fokus på oversættelser og forvridninger undervejs i processerne.” (…) ”Bogen er på mange dimensioner udvidet i forhold til den gamle udgave. Både diskussionen af markarbejderadfærd og målgruppeadfærd er væsentligt udvidet.” (…) ”Bogen er endvidere empirisk opdateret. Der trækkes på en række eksempler fra mange politikområder, herunder beskæftigelsesområdet, flygtningeområdet, skoleområdet og socialområdet. Og der knyttes kommentarer til aktuel forvaltningspolitik.” (…) ”Bogen er i sig selv et eksempel på, at markarbejdere – her i form af de to forfattere – gennemsætter deres evner og vilje i handling til dels på trods af officielle politikker.” (…) ”Jeg er sikker på, at initiativet vil komme målgruppen til gode. Bogen ”Implementering af politik” kan varmt anbefales som pensum i kurser i offentlig politik på universiteter såvel som professionshøjskoler.”

Af Hanne Foss Hansen, Professor mso

Københavns Universitet, Institut for statskundskab

16. april 2010

”[…] Hvis man som studerende har bogen på pensumlisten – og samtidig ganske gratis er kommet i besiddelse af den forrige version – så ville jeg ikke tøve med at investere i den nye version alligevel […]” ”[…] Strukturen i Implementering af Politik [er] langt mere overskuelig og pædagogisk, hvilket har stor betydning for studerende, som skal introduceres og samtidig danne sig et overblik over et stort forskningsfelt […]” ”[…] Bogen er lettilgængelig fordi der hele tiden veksles mellem teoretiske/analytiske begreber, som derefter illustreres med praktiske eksempler […]” ”[…] Generelt er Implementering af Politik et rigtigt godt bud på en lærebog, men også en læsning værd for de, der skulle ønske at blive ajourført inden for nyere dansk implementeringsforskning […]” ”[…] De valg Winter og Lehmann har truffet i forhold til tematiske udvidelser og udeladelser, fungerer godt[…]”

Tina Birgitte Brinch-Sørensen, Institut for statskundskab

Politica – Tidskrift for politisk videnskab

01. april 2010