Etik og værdier i socialt arbejde

En grundbog, der diskuterer den etik og de værdier, som det sociale arbejde bør hvile på. Værdigrundlaget for det sociale arbejde omhandler de samme grundværdier og principper, som mennesker føler sig bundet af i deres almindelige liv og samliv. Det handler om individuel værdighed, om social retfærdighed, om det gode liv og om forpligtethed.

Når man arbejder på det sociale område, er det meget vigtigt at holde fast i, at vi skylder at sikre, at også mennesker, der falder uden for de almindelige rammer, har rimelige muligheder og gunstige betingelser for at skabe et liv, der er værd at leve. Det vi ikke må byde andre, er det samme som det, vi skylder andre. Det drejer sig ikke bare om at sikre mad, sundhed og tøj på kroppen, men om menneskelig værdighed og et værdigt liv.

Bogen gennemgår temaer som moralsk relativisme, hjælpepligt og professionel integritet, værdighed, social retfærdighed, selvbestemmelse, det gode liv, privatliv og fortrolighed m.m. Desuden præsenterer Jørgen Husted den professionsetiske beslutningsmodel som en hjælp til socialarbejderens etiske bevidsthed i praktisk udfoldelse af sit erhverv.  

Etik og værdier i socialt arbejde henvender sig til alle studerende og professionelle inden for det sociale arbejde: socialrådgivere, socialpædagoger, pædagoger m. fl.

Jørgen Husted er lektor, mag.art ved Institut for Filosofi ved Aarhus Universitet, tidl. medlem af Det Etiske Råd, forfatter til bl.a. bøger om Søren Kierkegaard og Ludwig Wittgenstein samt medforfatter til Vor tids filosofi og Politikens filosofileksikon.

Etik og værdier i socialt arbejde

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

Ekstramaterialer

ISBN:
9788741253329
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
25. november 2009
Sider:
280
Redaktør:
Kamma Lund Jensen

ANMELDELSER

"Etik og værdier i socialt arbejde kan meget vel blive en efterspurgt grundbog af studerende. Der gives definitioner samtidig med at etik og værdier i det sociale arbejde diskuteres. En meget grundig indføring i etiketten i det sociale arbejde."
Katja Larsen
DBC - Lektørudtalelse - uge 51 200926. januar 2010
"Masser af viden og inspiration i bog om etikken som pædagog-professionelt fundament" "[...]Etik og værdier i socialt arbejde er en vigtig grundbog, fordi den præsenterer og beskriver en etisk selvforståelse for socialarbejderprofessionen" "[...]Bogen er absolut værd at læse og kan være et værdifuldt dokumnet på de socialpædagogiske arbejdspladser, når udvikling af den socialpædagogiske praksis sættes på dagsordenen."
Ditte Sørensen, socialfaglig konsulent
Socialpædagogen22. juni 2010
'Etik og værdier i socialt arbejde' ANMELDELSE: I denne bog diskuterer forfatteren den etik og de værdier, som det sociale arbejde bør hvile på. Desuden præsenteres en professionsetisk beslutningsmodel som en hjælp til socialarbejderens etiske bevidsthed Af Paul Hegedahl Jørgen Husted: 'Etik og værdier i socialt arbejde'; Hans Reitzels Forlag, København 2009. 280 hft., 14 x 22 cm., noter og citater, litteraturliste. Kr. 298,00 inkl. moms. ISBN 978-87-412-5332-9. "Etisk bevidsthed er en grundlæggende del af socialarbejdernes professionelle praksis. Deres evne til og engagement i at handle etisk forsvarligt er et afgørende kvalitetsaspekt ved den ydelse, som tilbydes dem, der bruger de sociale tilbud." Sådan indleder Jørgen Husted kapitel 1 i denne bog. Det er jo en både aktuel og klar holdning. Som han også selv skriver, er det ikke så lidt af en påstand, at godt socialarbejde er etisk bevidsthed i praksis og fortsætter: "Spørgsmålene står i kø. Hvad er socialarbejde? Hvad er målet med det? Hvad er etik og moral? Hvad er forholdet mellem værdier og praksis? Hvorfor skal socialarbejdere manifestere etisk bevidsthed for at være noget værd? Hvordan skal man være for at præstere godt socialt arbejde? Der er nok at forklare og nok at forsvare?" Og det er så hele dette omfattende og komplekse emne, der beskrives og drøftes i 'Etik og værdier i socialt arbejde'. Bogen er aktuel både på grund af forsommerens debat om hjemmehjælp og fordi, som det fremgår af dknyt.dk den 30. juli 2010, at flere er på vej til at blive socialrådgivere. Målet med bogen Som det fremgår af ovenstående er Jørgen Husted helt overbevist om, at etik er hjerteblodet i socialt arbejde at Etisk bevidsthed er bærende for godt socialt arbejde, og at evnen til at forsvare sine valg og handlinger med etiske grunde kendetegner den gode socialarbejder. Forfatteren beskriver sit mål med denne bog således: "Mit mål med denne bog er at forklare og forsvare de påstande. Jeg fremstiller det sociale arbejdes etiske teori i form af det professionelle mål, de professionsetiske grundværdier og principper. Jeg slår bro mellem etisk teori og praksis med den professionsetiske beslutningsmodel (PEM) og Det etiske hjul. To fremgangsmåder til at omsætte professionens etiske teori til en etisk forsvarlig praksis. Bogen udspringer af et årelangt samarbejde med praktikere. Jeg har i en årrække været medlem af Etisk Udvalg, Socialpædagogernes Landsforbund. Vi har ført mange diskussioner om forbundets værdigrundlag og arbejdet med et meget stort antal cases indsendt fra praktikere landet over, og jeg har bestandig været imponeret af medlemmernes høje etiske bevidsthed og store engagement." Definitionen af socialarbejde I bogen defineres socialarbejde i overensstemmelse med vedtagelsen af Det internationale forbund for socialarbejdere; IFSW i København 2001: "Socialprofessionen fremmer social forandring, problemløsning i menneskelige relationer, det enkelte menneskes frigørelse og magt over egen tilværelse med henblik på at øge muligheden for et godt liv. Ved hjælp af teorier om menneskelig adfærd og sociale systemer sætter socialarbejde ind på de områder, hvor mennesker står i samspil med deres omgivelser: Socialarbejde bygger på principperne om menneskerettigheder og social retfærdighed." Dette er, siger forfatteren, en formålsbeskrivelse. I stedet for at fortælle, hvad personer gør i socialarbejde - altså i stil med: pleje syge eller undervise børn - fortæller den om formålet med at gøre de ting, der hører med til socialarbejde. - - - Definitionen giver en overordnet beskrivelse af de relevante typer aktiviteter: at fremme social forandring, problemløsning i menneskelige relationer og frigørelse samt at give større indflydelse på egen livssituation. For så vidt består socialarbejde altså i at udfolde aktiviteter af disse overordnede typer med dette overordnede sigte." Og definitionen og dermed indholdet af og formålet med socialarbejde, dets indsatspunkter, vidensgrundlag og værdigrundlag beskrives og drøftes grundigt. Etik og moral Ligeledes defineres og drøftes begreberne etik og moral meget indgående i det indledende kapitel med henvisninger til filosofi, i særdeleshed Aristoteles. Ligeledes diskuteres sammenhængen mellem socialarbejde og etik og moral grundigt og interessant - og det fremhæves, at den ovenfor nævnte definition på socialarbejde fastslår, at etisk forsvarlig praksis er et afgørende kvalitetsaspekt ved socialt arbejde - altså en væsentlig bestanddel af dette. Målet er ikke det teoretiske at skabe grundlag for at vurdere socialarbejde som etisk korrekt eller ukorrekt: "Det er det praktiske at bidrage til indsigten i, hvordan man bærer sig ad med at yde godt socialarbejde - og dermed fremmer menneskers mulighed for at leve liv, der er værd at leve." Og hele dette spørgsmål tages så op. Først kommer to moralskfilosofiske kapitler, 2 og 3 og kapitlerne 4-8 fortæller om og forklarer værdien af individuel værdighed og social retfærdighed samt hvordan grundværdierne skal forstås. Hvilke etiske principper følger af dem? Hvad er deres konsekvenser for etisk forsvarlig praksis? I kapitlerne 9-11 præsenteres en metode til at bygge bro mellem etisk teori og etisk praksis - en metode til etisk beslutningstagning. Det understreges, at det ikke er en metode til løse de etiske problemer for praktikeren, men hjælpe denne til at selv at løse dem. Der beskrives en metode "Den professionelle beslutningsmetode (PEM) med forståelse for dens brug og øvelse i at anvende den. Der gøres også brug af cases. Endelig sætter kapitel 12 det gennemgåede ind i et større perspektiv og med en sammenfatning af de temaer, der flettes sammen i indholdets røde tråd. Indhold Ud over forfatterens forord, noter og citater og litteraturliste har bogen 12 kapitler: Kapitel 1: Hvad er socialarbejde? Kapitel 2: Moralsk relativisme Bl.a. socialarbejde og relativisme Kapitel 3: To aspekter og tre dimensioner Bl.a. socialarbejde og karakteridealer; Det etiske hjul Kapitel 4: Hjælpepligt og professionel integritet Bl.a. socialarbejde og personlig og professionel integritet Kapitel 5: Værdighed og rettigheder Bl.a. socialarbejde, menneskelig værdighed og menneskerettigheder Kapitel 6: Socialarbejde og social retfærdighed Bl.a. socialarbejde og social retfærdighed Kapitel 7: Selvbestemmelse Bl.a. Socialarbejde og selvbestemmelse; selvbestemmelse, empowerment og holdninger Kapitel 8: Det gode liv Bl.a. socialarbejde og ideen om det gode liv; livskvalitet Kapitel 9: Den professionsetiske beslutningsmodel PEM Bl.a. etiske problemer og dilemmaer i den professionelle kontekst; det etiske hjul Kapitel 10: Den professionsetiske model PEM II Bl.a. etiske retningslinjer; retningslinjer for prioritering Kapitel 11: Privatliv og fortrolighed Bl.a. princippet i professionsetik: cases Kapitel 12 Sammenfatning Bl.a. socialarbejde og etisk bevidsthed; det større perspektiv Om forfatteren Jørgen Husted (1947) er lektor, mag.art ved Institut for Filosofi, Afdeling for Filosofi ved Aarhus Universitet. Han er tidligere medlem af Det Etiske Råd. Jørgen Husted er medforfatter til en lang række antologier bl.a. om Søren Kierkegaard og Ludwig Wittgenstein og til J. Husted og P. Lübcke: "Politikens filosofihåndbog", Politikens Forlag 2001 og forfatter af bl.a. "Etik, moral & værdier"; Philosophia 2005. Jørgen Husted har deltaget i møder og arbejdsgrupper i Etisk Råd, Dansk Socialrådgiverforening, og har deltaget i studiekredse og konferencer om professionsetisk grundlag i BUPL-regi. 11 cases I kapitel 11 gennemgås 11 cases, der spænder meget vidt over det sociale arbejdes område. De beskrives ud fra professionsetikken, der handler om sondringen mellem autonomi og hjælpepligt og fortrolighed og privatliv, der opstilles i en firkant omkring "det professionsetiske minefelt". Casene konkluderes i en række overbevisende punkter om det sociale arbejde i praksis, og hvor der er grund til at tænke sig godt om, når det f.eks. gælder løfter, fortolkning af principper, begreberne fortrolighed og privatliv og sondringen mellem dem, behovet for at se praksis og problemer i en større sammenhæng og mellempersonlige, mellemkollegiale eller tværfaglige relationer. Den røde tråd Det indledende citat i denne anmeldelse er den røde tråd gennem bogen. I den fremragende sammenfatning sættes den ind i et større perspektiv og de temaer, den knytter sammen. Det siges bl.a., at de vilkår det sociale arbejde foregår under er komplekse: • Midlerne er forskellige former for social forandring, bl.a. frigørelse. De er med andre ord langt fra rent Tekniske. De kræver etisk skøn, dømmekraft og argumentation. • Mediet er ikke mindst mellempersonlige relationer, interaktion og samarbejde. Det kræver dialog og gensidig forståelse - for deres vedkommende kræver bestemte etiske holdninger, ikke mindst respekt og omsorg, men også tolerance, ligeværdighed, fordomsfrihed og åbenhed. • Funktionens tvetydighed med socialarbejderen som på en gang hjælper og agent for social kontrol i forhold til de samme mennesker. Disse roller kommer ofte i konflikt med hinanden og stiller store krav om etisk bevidsthed og evne til at forsvare sine valg og handlinger med etiske grund. • Beslutningsgrundlaget og processen er en anvendelse etiske principper. De skal fortolkes i forhold til den konkrete kontekst. Eftersom konflikter mellem dem er uundgåelige, skal de prioriteres, atter i forhold til den givne kontekst og eventuelt samles i et kompromis. Jørgen Husted understreger, at en etisk forsvarlig socialarbejdspraksis ikke er en praksis, der lever op til visse normer. Der er snarere tale om "etisk bevidsthed i praksis". Den røde tråd peger i retning af en vigtig del af den professionelle identitet: Den etiske selvforståelse. Og siges det bl.a.: • Målet med den etiske beslutningsproces er den beslutning, der bedst kan forsvares. Ikke den rigtige. • Målet med processen er ikke at identificere en bestemt beslutning, men i stedet det etiske beslutningsgrundlag, beslutningen skal bygge på. Praktikeren skal formå - efter at have tænkt problemet systematisk igennem og taget alt i betragtning, efter at have afvejet grund for og imod de relevante valgmuligheder - at træffe en beslutning med klarhed over de afgørende grunde - og dermed evne til at forsvare sine valg og handlinger med etiske grunde. Ved at sætte sig ind i denne bogs argumentation og forslag, vil han/hun være godt rustet til denne udfordring. "Etik og værdier i socialt arbejde" henvender sig til alle studerende og professionelle inden for det sociale arbejde: socialrådgivere, socialpædagoger og pædagoger og til alle de, der gerne vil have større forståelse for de udfordringer, mennesker, der arbejder på dette område, står over for hver dag. Det vil sikkert være særdeles nyttigt at anvende tid og ressourcer på at anskaffe, læse og diskutere denne bog i arbejdsgrupper og andre relevante sammenhænge - i stedet for så mange andre forskellige former for personlighedsudviklende kurser. Supplerende links http://www.dovblindfodt.dk/wm146388,154120 Socialpædagog Lone Hulgaard, Center for Døvblindhed og Høretab: Anmeldelse af "Etik og værdier i socialt arbejde", http://www.dknyt.dk/sider/artikel.php?id=49936 07/07/10 Markant flere ansøgninger til uddannelser i pædagogik, sundhed og socialt arbejde http://www.dknyt.dk/sider/artikel.php?id=49929 07/07/10 Mere populært at uddanne sig til offentlige job http://www.dknyt.dk/sider/artikel.php?id=42750 30/07/09 1.316 optaget på socialrådgiveruddannelsen http://www.dknyt.dk/sider/artikel.php?id=50217 30/07/09 Flere på vej til at blive socialrådgivere
Paul Hegedahl
dknyt.dk12. august 2010
"Læseren føres levende og med stor logik gennem bogens 12 kapitler.""[...] Efter at have læst grundbogen føler jeg mig bestemt bedre rustet til at drøfte nogle af de etiske dilemmaer, som opstår i det socialpædagogiske felt[...]" "Det er tydeligt, at Jørgen Husted har et årelangt kendskab til socialpædagogisk praksis, og at han ved, hvad han taler om."
Susanne Ardahl
Sygeplejersken jan 201120. februar 2011
"Jørgen Husted, må jeg sige gør sit igennem denne bog, han dykker godt og grundigt ned i essensen af hjælpe-kunst! Blandt andet via konkrete indsatspunkter, vidensgrundlag, værdigrundlag, midler og mål. [...]Han har rigtig mange brugbare eksempler/ cases fra praksis med. Jørgen Husted italesætter videre s. 239 ”De Professionsetiske spændingsfelter” eller ”Den Professionsetiske bermudatrekant” bestående af ”Hjælpepligt – Fortrolighed – Autonomi”, og han nævner endvidere, hvad med borgerens privatliv? Socialarbejdere er i et professionelt spændingsfelt, hvor vi skal støtte, hjælpe, respektere uden at omsorgssvigte borgeren! Som socialarbejdere har vi flere kasketter på! Vi er de fortrolige, vi har tavshedspligt, vi skal dokumentere, reflektere, øge livskvaliteten og samarbejde med et tværfagligt team og forældre/ pårørende. De vilkår, vi som socialarbejdere arbejder under, er komplekse og yderst spændende, og derfor er Jørgen Husteds bog en meget vigtig bog for alle mennesker, der giver omsorg til andre mennesker! Jeg vil inderligt ønske, at bogen kan blive en vigtig del af pensummet på sociale uddannelsessteder og alle arbejdspladser, hvor professionelle giver omsorg/livskvalitet til andre mennesker! Så vi får bevidstgjort og samtidig rustet alle vores nye unge til omsorgsjobbet. Og for andre som har været uddannet noget tid, er det altid godt med en opdatering, input og refleksion således, at vi alle fortsætter – sammen – med at vedligeholde vores professionsetiske udvikling."
Gitte A. Andersson
Omhu fra Center for Oligofrenipsykiatri25. september 2014