Fås som

Bog

Pris pr. stk.

269,00 kr.

215,20 kr. ekskl. moms

Stk.


I alt

269,00 kr.

215,20 kr. ekskl. moms

Meanings and Messages

intercultural business communication

A text and casebook for language and business students at BA level.

Written by experienced teachers and researchers from Aalborg University, University of Southern Denmark, University of Aarhus, Copenhagen Business School, and Aarhus School of Business, Meanings and Messages offers a new and updated approach to intercultural communication. Meanings and Messages introduces students to culture, communication and business and contains authentic examples of how Danish companies deal with intercultural issues in various text genres. Study questions, classroom exercises and project ideas are included.

Chapters

Culture in a business context
Communication - transmitting messages or fusing horizons?
Made in Denmark – global perspectives
Texts and localization
The translator as cultural mediator
English and Danish business negotiations
B2B Websites in an intercultural perspective
Speech acts in sales letters
Politeness in Danish and French e-mails
Business students and culture – searching for a toolbox

Meanings and Messages is equally relevant for professionals working within the field of language and intercultural communication.

Meanings and Messages

Fås som

 • Bog
 • e-bog (pdf-format)

Fakta

ISBN:
9788776752125
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
12. juni 2006
Sider:
208
Redaktør:
Lasse Wolsgård

ANMELDELSER

Budskabet eller meningen? Onsdag d. 28 juni 2006 Hvordan bliver vi kompetente kommunikatører i en global kontekst, og hvad skal vi være særligt opmærksomme på, når vores modtager har en anden kulturel baggrund? Spørgsmålet bør stilles af enhver dansk virksomhed, som er trådt ind i den globale tidsalder, og som ønsker at lykkes med sin kommunikation på tværs af landets grænser. Det gælder både virksomheder, som agerer på udenlandske markeder, og virksomheder, som fusionerer på tværs af landegrænser. Berøringsfladen med andre kulturer er blevet markant større, og derfor er der brug for refleksion over, hvad det betyder for den måde, virksomheden kommunikerer på både den internt og eksternt. Ikke mindst er tiden kommet til at betragte kultur som mere og andet end blot nationale markører. En ny antologi med navnet Meanings and Messages sætter fokus på kommunikation i en interkulturel kontekst. Hvad skal en dansk brændeovnsproducent f.eks. være opmærksom på, når den skal markedsføre sine produkter i andre europæiske lande? Eller hvilke kommunikative udfordringer har medarbejderne i et dansk datterselskab og fransk moderselskab, når de korresponderer via email? Kommunikationsforum har læst den nye antologi, som giver et teoretisk såvel som et praktisk bud på, hvordan virksomheder med en mere nuanceret tilgang til kultur og kommunikation kan blive kompetente og succesfulde kommunikatører på den global arena. Bogen introducerer to teoretiske tilgange til kultur, den funktionalistiske og den fortolkende. Den hollandske forsker Hofstede (kendt for omfattende undersøgelser af IBMs mange nationale afdelinger) repræsenterer en funktionalistisk tilgang, hvor kultur primært handler om specifikke nationale/lokale værdier og antagelser. Kultur kan måles ud fra en række kulturparametre f.eks. opfattelse af tid, individualisme eller kollektivisme, fokus på den maskuline eller feminine dimension m.fl. Den funktionalistiske tilgang får modspil af det, som i bogen benævnes det fortolkende perspektiv. Frem for at prøve at forudsige menneskers opførsel ved at kortlægge de funktionalistiske kulturparametre, foreslår antroplogen Geertz, at vi ved at møde og forstå mennesker på deres egne vilkår uden prædefinerede, universelle kategorier, får et meget mere nuanceret billede af en kultur. At analysere en kultur er som at analysere betydningen af en tekst. Forfatterne i bogen mener, at der kan være god ræson i at arbejde med begge perspektiver et teoretisk kompromis. Hovedsaglig fordi den funktionalistiske tilgang er mere praksisorienteret end den fortolkende tilgang. Det er måske meget at forlange, at danske virksomheder giver sig i kast med f.eks. omfattende diskursanalyser, inden man fusionerer med et italiensk firma eller går ind på det russiske marked. Men det helt store spørgsmål er så: Jamen, hvad gør man så? Men inden vi tager fat i dette, skal vi lige kigge på, hvordan vi skal forholde os til kommunikation i et interkulturelt perspektiv. Også bogens fremstilling af kommunikation tager udgangspunkt i to forskellige teoretiske paradigmer, som på mange måder indeholder de samme modsætninger som de to kulturdefinitioner. Forfatterne tager (traditionen tro!) fat i Shannon og Weawers afsenderorienterede kommunikationsmodel fra 1949 (kært barn med mange navne: kanylemodellen, rørpostmodellen etc.), som bliver spillet ud mod den hermeneutiske filosof Gadamers teori om horisontsammensmeltning (Horizontversmelzung i bogen: fusing horizons). Shannon og Weawers model er (traditionen tro!) for unuanceret og mekanisk. Gadamer bidrager derimod med nuance og kompleksitet. Hovedpointen er, at vi i højere grad skal fokusere på modtagerens (kulturelle) forudsætninger (det, som Gadamer kalder horisonter) for at afkode kommunikationen. Vores horisont og dermed vores forudsætninger for at modtage kommunikation - er et produkt af tre gensidigt påvirkende elementer, nemlig kulturel baggrund (hvem vi er), verdensopfattelse (hvordan vi tænker) og diskurs (hvad vi siger). Men lad os nu vende tilbage til, hvad disse teoretiske betragtninger betyder for os i praksis, når vi skal skabe succesfuld kommunikation i en interkulturel kontekst. Morsø-ovne og betydningen af et hjem Efter bogens tre første teoretiske kapitler er det interessant at følge, hvordan danske virksomheder kan drage nytte af at være mere opmærksomme på kompleksiteten af kulturbegrebet og en mere modtagerorienteret tilgang til kommunikation. Birgitte Norlyk bruger i kapitel 4 Morsø Jernstøberi til at forklare, hvordan markedskommunikation med stor fordel kan sættes ind i en lokal kontekst for netop at skabe den hensigtsmæssige betydning omkring Morsøs produktunivers. Den danske salgsbrochure for Morsø-ovne blev i første omgang direkte oversat med de samme billeder i forskellige lande, blandt andet i Storbritannien. Den britiske afdeling havde dog en mavefornemmelse af, at der var noget galt med brochuren, og den kom ikke op af skuffen. Brochuren har en række billeder af Morsø-ovne, som er placeret i hjemlige omgivelser. I en dansk kontekst betyder det et højere middelklassehjem med Montana, B&O og Trip Trap. Problemet med brochuren i en international kontekst er, at den type indretning af boligen ikke konnoterer hjemlighed for f.eks. briterne. Det engelske hjem ser ud på en helt anden måde: flere farver, flere former, mindre minimalisme og mindre skandinavisk design. Ikke mindst er placeringen af ovnen helt anderledes end i et dansk hjem. Morsø-eksemplet illustrerer ganske præcist, hvad interkulturel markedskommunikation handler om. Begrebet hjem eller hjemlighed har nogle specifikke kulturelle konnotationer eller betydninger, fordi forskellige kulturer indretter deres hjem forskelligt og bruger hjemmet forskelligt. Ved at forstå den britiske kultur, ved at have viden om de kulturelle koder omkring begrebet hjem, kan man målrette sin kommunikation og i højere grad møde sin modtager i dennes kulturelle kontekst. Morsø-ovnens produktunivers, det hyggelige hjem, smelter sammen med den britiske kulturelle horisont det britiske hjem og skaber en ny betydning omkring Morsø-ovnen. Birgitte Norlyk viste, hvordan markedskommunikation skal tænkes i en interkulturel kontekst, men hvad med den interne kommunikation? I kapitel 9 giver Jeanne Stunck en analyse af, hvordan emails mellem et fransk moderselskab og et dansk datterselskab skaber usikkerhed hos aktørerne, fordi høflighedsmarkørerne skaber forskellig betydning for forskellige modtagere med forskellig kulturel baggrund. Men det overraskende i analysen er, at forskellen i brugen af f.eks. høflighedsmarkører ikke har noget at gøre med nationalitet, men derimod noget at gøre med status og den personlige relation mellem afsender og modtager. Denne konklusion når Jeanne Stunck frem til netop ved at gå skridtet videre fra de funktionalistiske prædefinerede kategorier til det fortolkende perspektiv. Det giver os mulighed for at fokusere på den specifikke kommunikative handling som en konsekvens af en retorisk situation, en interpersonel situation, subjektspositionen og mediets og genrens indflydelse. Dermed handler usikkerheden omkring email-kommunikationen i højere grad om usikkerhed omkring den interpersonelle relation og emailen som genre (og dermed hvilke interaktionelle koder der hører til denne type kommunikation). Og det handler mindre om, at kommunikationen foregår mellem en franskmand og en dansker. Kultur handler også men ikke kun om nationalitet I bund og grund handler bogen om at sætte fokus på modtageren og dennes kulturelle forudsætninger for at modtage og skabe betydning omkring budskaber. I virkeligheden adskiller dette sig ikke væsentligt fra den måde, virksomhederne skal håndtere kommunikation på nationalt. Forskellen er naturligvis, at målgrupper uden for landets grænser ofte er anderledes end de danske målgrupper, og derfor er viden om dem mindre tilgængelig. Målgrupper bliver mere og mere komplekse Minerva-modellen har udtjent sin pligt; vi er vanskelige at sætte i kasser. Men det gælder også franskmænd, kinesere og briter. Den funktionalistiske kulturopfattelse tvinger os til at sætte lighedstegn mellem nationale forskelle og kulturelle forskelle. Det kan der i nogle tilfælde være god grund til, som vi så det i eksemplet med Morsø Jernstøberi. Det kan dog også fastlåse vores opfattelse af andre kulturer, og dermed gøre os blinde overfor de reelle kommunikative udfordringer, som vi så det i eksemplet med emails mellem Danmark og Frankrig. Meanings and Messages er traditionel i sin komparative teorigennemgang mellem det funktionalistiske og det fortolkende perspektiv, og den gode gamle i høj grad slidte gennemgang af modsætningen mellem Shannon og Weavers kanylemodel og den mere dialogorienterede tilgang, er måske ved at være ja netop slidt. Når det er sagt, er bogens styrke den meget klare kobling mellem teori og praksis, hvor man virkelig får indblik i, hvordan man arbejder med kommunikation i et interkulturelt perspektiv. De første tre kapitler kridter banen op teoretisk, hvorefter de følgende kapitler fint illustrerer, hvordan man med fordel kan forene forskellige tilgange til kultur og kommunikation. Bogen kan varmt anbefales til studerende eller praktikere, som ønsker at udvide deres kommunikative kompetencer til også at omfatte de komplekse og udfordrende perspektiver, der følger med globaliseringen. Meanings and Messages indeholder 3 rammekapitler om kultur, kommunikation og globaliseringen af danske virksomheder. Endvidere gives en række eksempler fra danske virksomheders interkulturelle kommunikation, bl.a. lokalisering, e-mails, websider, forhandling samt oversættelse. Bogen er skrevet af 10 forskere og undervisere fra danske universiteter og handelshøjskoler.
Tine Kristiansen
Kommunikationsforum.dk28. juni 2006